به اذن و به قدرت الهی در جای جای دنیا، کراماتی از برخی انسانها شرف صدور می یابد که متاسفانه به آنها پرداخته نمی شود یا معاندان توحید و یکتا پرستی صریحا آنها را کتمان می کنند. هرچند این موارد جزء “ ترین ها ” نیستند ولی بهتر دانستیم که آنها را  به عنوان یکی از بخش های ویژه الخیرات لحاظ نماییم . 

کرامات انسانی

کرامات انسانی