الخیرات - مصاحبه هایی که در مجلات و جراید یا خبرگزاری های اینترنتی از مبدع و واقف الخیرات منتشر می شود خالی از اشتباهات سهوی خبرنگاران نیست تا آنجا که با گفتار و رویکرد اصلی طراح الخیرات تفاوت دارد . این امر متاسفانه در حوزه خبری و روزنامه نگاری سنتی و آنلاین ما  یک امر طبیعی و اجتناب ناپذیر است . فرصت کم خبرنگاران ، عدم تخصص در حوزه مربوطه ، عدم توجه به کلام مصاحبه شونده ، عدم ضبط مصاحبه  و یا هر دلیل دیگر از علت های این معضل است . چنین بی دقتی هایی بعضا باعث بروز برخی اتفاقات و ظهور جملاتی شده که کاملا بی ربط یا با مبنای فکری طراح الخیرات تضاد دارد که در اینجا به آن تذکر دادیم .