الخیرات - الزاما آنهایی که صاحب رکورد هستند افراد کاملا مثبت یا کاملا تاثیر گذار نخواهند بود . از سویی دیگر ،خیلی از اقدامات معنوی وجود دارند که در قالب رکوردها نمی گنجند. مثلا کسی که از قصاص قاتل فرزندش می گذرد اولین یا آخرین نفر نخواهد بود یا کسی که اعضای  فرزند مرگ مغزی خود را به نیازمندان اهدا می کند در هیچ قالب  رکوردی جای ندارد و موارد بسیاری از این دست . بنابراین  رکوردهای جهانی الخیرات تصمیم دارد در این بخش به جهت تشویق مردم به کارهای نیک و معنوی  و تبلیغ عملکرد مثبت و خیرخواهانه نیکوکاران ، اقدام به ثبت همه این موارد نماید.

مکارم اخلاقی

مکارم اخلاقی