الخیرات - سرکار خانم حمیده کریمان نخستین معلول جسمی – حرکتی حافظ کل قرآن است . رکورد معنوی ایشان چندی پیش در رکوردهای جهانی الخیرات با این عنوان به ثبت رسید (نخستین زن معلول جسمی – حرکتی حافظ کل قرآن ). اخیرا خبرگزاری فارس با این حافظ کل قرآن مصاحبه ای انجام داده است که خواندن آن را به شما پیشنهاد می کنیم . (اینجا)