در این بخش به ثبت ترین هایی می پردازیم که در حوزه هایی چون : آثار ( کتاب و مقاله ، جراید و مطبوعات و تارنما ) ، دستاورد ها ( اختراع ، اکتشاف ، پژوهش، نظریه و فرضیه ) ، مراکز و موسسات است.

 

دانش و فن آوری
دانش و فن آوری