در این بخش به ثبت ترین هایی می پردازیم که شامل حوزه هایی چون : موسسات ، بخشش ( وقف ، هبه و انفاق ) ،آثار (  ادبیات – جراید و مطبوعات – تارنما ) است .

بشردوستانه