نام:جعفر بن احمدقمی

جنسیت:مرد

ملیت:ایرانی

شماره ثبت رکورد:

تاریخ ثبت:

الخیرات - این رتبه متعلق است به ” کتاب الغایات “  ( به معنای ترین ها ) از جعفر بن احمد قمی متوفای نیمه دوم قرن چهارم هجری که با خوش ذوقی تمام در برگیرنده احادیثی از معصومان (ع) است که با تعابیری در قالب “ترین ” مثل : ” نیکوترین ،برترین،زیرک ترین ، زشت ترین ،منفور ترین  و …” به صورت مرسل پرداخته شده است .