نام :سلمان فارسی

جنسیت :مرد

ملیت :ایرانی

شماره ثبت رکورد:

تاریخ ثبت :

توضیحات:سلمان فارسی برای نخستین بار سوره مبارکه حمد را به زبان فارسی ترجمه نمود .