الخیرات - مصاحبه ویژه راجع به موضوع وقف در هفته وقف در روزنامه ۱۹ دی  در بخش فرهنگی به تاریخ ( ۱۶/۱۰/۹۲) منتشر شد.